• Dini Sohbet

  Çirkin bir fiil olan zinanın zararlarına ve onun sevimsiz sonuçlarına gelince; bunlar sayılamayacak kadar çoktur. Çünkü bunlar ahlâkî, dînî, be­denî, içtimaî ve âiievî zararlardır. Seni; işlerken failinin sevinçli ve mutlu o’duğu, ama buna karşın rabbinin öfke ve gazabını üzerine çektiği, şid­detli azaba mâruz kaldığı şeni’ bir fiilden menederim. Bu çirkin fiil bu ka­parla da kalmıyor… Gömleğin bedenden çıkarılışı gibi, zina yapan kişinin.da kaIb’nden sıyrılıp çıkıyor. Bu fiili işlerken ölen,. Hz. Peygamber buyurmuş:
  “Zinâ eden kişi, zina ederken mü’min değildir.[93] Bu hadîsi Buharî ve diğerleri rivayet etmiştik Bu fuhuş fiilinin işlenmesi dola­yısıyla kadına dokunan zararlara gelince, bunların başlicaları şunlardır: Her şeyden önce kadının ırzı pây-ı mâl olur, şerefi elden gider, utanma duygu­sunu yitirir, dîninden olur, toplumdaki seviyesi düşer, günahların en büyü­ğünü ve içtima? suçların en fecîsini işlemeye mâruz kalır. Oysa ki kendisi bunu yaparken çok kısa bir süreyle ve değersiz bir şehvetle sevinç ve ne­şe duyup eğlenir.
  Onun, ailesinin şerefini kirlettiğini ve kadın-erkek suçsuz, günahsız akrabalarını utanca boğduğunu unutmamalıyız. Sonra, zinâ dolayısıyla do­ğacak çocuğa karşı da bir cinayet İşlenmiş oluyor. Çocuk zinanın semere­si olarak doğuyor. Çoğunlukla Öldürülmeye mâruz kalıyor. Yaşarsa da za­yi olup berbatlaşıyor. Hayatı boyunca alnındaki utanç lekesinden kurtula­mıyor. Toplum kendisini hor görüp ondan nefretle kaçıyor. Öyle ki ölüm, kendisi için bu hayattan daha iyioluyor.Nesebİ belli olmayan kimse, hük­men ölüdür.
  Kadının kocası varsa; kocasına karşı da cinayet İşlemiş oluyor. Onun namusunu lekeliyor, namını ve sânını öldürüyor, arkadaşları, komşuları ve tanıdıkları arasında küçük düşürüyor, hayatı boyunca; hatta öldükten son­ra bile ona utanç lekesi sürüyor.
  Kız olsun; erkek olsun kendi çoluk çocuğuna karşı da suç işlemiş, hem de öldürmeye, bedenlerindeki ruhu almaya denk bir suç işlemiş oluyor. Bu şeni’ suç, zamanla unutulmaz ve hiç kimseye de gizli kalmaz. Çünkü bunun pis ve iğrenç kokusu, nefisleri salgın hastalığına yakalatır. Fırtına hızıyla etrafa yayılır. “Suçların, kendileriyle uçtuğu kanatları vardır” denil­miştir.
  Zinâ yaparak çocuk doğuran bir kadının bu çocuğu meşru çocukları­nın arasına ve kocasının evine yabancı bir unsur olarak soktuğunda bu suçun, bu cürmün doğuracağı sonuçları varın siz düşünün. Bu veled-i zi­nâ, hiç hakkı yokken o çocuklara ortak oluyor; geçimlerine, şereflerine, isimlerine, miraslarına ve bütün özelliklerine ortak oluyor. Daha bir çok bü­yük zararlar da bunların ardısıra gelir ki; bunları, gayb aleminden haber­dar olan Allah’tan başkası bilemez. Bu zinâ suçunun ne kadar çirkin ve feci olduğunu anladın mı?
  Sonra zinâ suçunun ne kadar çirkin ve feci olduğunu anladın mı?
  Sonra zinâ suçunun sağlık alanında neden olduğu ve hakkında ki­taplar yazıldığı zührevî hastalıklarla akıntı hastalıkları gibi zararlara baktı­ğında, islâmin zinayı yasaklarken koyduğu şiddetli hükmün hikmetini an­larsın.
  Sonra bu tehlikeli belâ var ya… Kişi bir defa içine düştü mü artık tadı­na varıp lezzetini alırsa, bir daha bırakamaz ve devam etmek ister. Böyle­ce de kötülüğü artar, zararı çoğalır. Topluma bulaşan bir salgına dönüşür, şu halde bu suçu işleyenin manen tedavisi için bekârsa yüz sopa vurul­ması tuhaf karşilanmamalıdır ki; dostlarının ve komşularının gözü önünde rezil rüsvây olsun. Onların gönlünde sahib olduğu mertebeyi yitirsin. Ara­larında ihraz etmiş olduğu makamdan aşağı düşsün. Onlar da ona karşı tedbirlerini alsınlar ve ona yaklaşmasınlar ve arkadaşlık etmekten uzak dursunlar. Çünkü nefsi murdar, gidişatı kötü, fiili çirkin olduğu ve kendi­siyle irtibat kuran fertlere karşı çok tehlikeli olduğu için, uyuz bir hasta ha­line gelmiştir. Bu, zinâkârın dünyevî cezasıdır. Eğer tevbe etmezse, uhrevî azabı çok daha şiddetli ve daha fazla kalıcıdır.
  üvli zinâkârın taşla recmedilme cezasına gelince; bunda, zinâ eden erkekle kadının sosyal mertebelerinin düştüğü, erdemli ve olgun insanlık­tan sıyrıldıkları anlamı vardır. Acıtıcı darbeler veya çirkin bir ölüm olmaksı­zın teeddüp ve kınamadan anlamayan hayvanlar sınıfına katıldıkları anla­mı vardır. Çünkü bunlara ne azar ne de öğüt fayda verir. Şiddetli ve acıtıcı bir darbeden başka bunları terbiye edecek bir şey kalmamıştır. İşte bu ne­denle hikmet sahibi şeriat koyucu, bunların bir mü’min topluluğu önünde sopaya çekilmelerini ya da recmedilmelerini emretmiştir ki; rezillik ve rüs-vaylık bunlar hakkında tam gerekli bir ceza olsun. İşin sonucunu gördük­ten sonra da artık bu suçu işleme niyetinde olanlar bu niyetlerinden cay­sınlar. Hikmet sahibi şeriat koyucu, zinâîıaddini kanunlaştırmakla; bu ka­nunu suçluya uygulamaktan çok toplumu bu cürümden menetmeyi ve di­ğer kimseleri korkutup caydırmayı amaçlamıştır. Kul, zinâ sebebiyle elde edeceği geçici lezzetle bu lezzetin ardısıra gelecek olan şiddetli cezayı, hayatında veya Ölümünden sonra toplum önünde mâruz kalacağı rezillik ve rüsvaylığı, alnına vurulacak olan utanç damgasını mukayese eder ve bu suçu işlemeye yanaşmaz. Aklı sayesinde bu suçtan uzak durmayı ter­cih eder. Onur ve değerini, ırzını ve bedenini korumak için bu suçtan kaç­mayı yeğler.
  Sevgi ve barış ortamı içinde yaşasın diye toplumu bu suça karşı ko­rumak için şeriat koyucu ihtiyatî tedbirler almıştır. Zinâ suçu kadar toplum onleri arasında düşmanlığı yayan ve toplumsal bağları koparan bir sebep uşunülemez. Bütün bunlardan ötürü şeriat koyucu, İnsanları zinaya yak-bu Taktan’ 2İnânın Öncülü olan hareketleri yapmaktan menetmiştir. Zîra Tınk yaparIarsa« zinâ tuzağına yakalanmalarından’korkmuştur, diye mühendis’n farkında olmaksızın tehlikeli durumlara düşmesinler den l,nsanları elekrik yüklü trafolara, mayın tarlalarına, patlayıcı madde Yüce Aina Ve bu 9′bİ tehlikeli verIere yaklaşmalarını yasaklaması gibi…
  “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.[94] Yani zina yapmak bir tarafa, zinanın uzak ve yakın sebeplerinden bile uzak durun. Şeriat koyucu, zinaya yaklaşmaktan bizleri menediyor: Çün­kü ona yaklaşmak, o işi yapma yolunu açar. Oysa ki o “pek çirkindir” Çünkü zina fiilinin iğrençliği son derece açıktır, çünkü haddi aşmıştır. “Ve kötü bir yoldur” Yani zina yolu, pek kötü bir yoldur. O, tenasül organı­nı gasbetmektir ki; bu da soyların karışmasına, fitnenin kıvılcımlanması-na, toplumun bozulmasına yol açar. Nasıl açmasın ki?!… Cenab-ı Allah, zinayı şirkten ve katiden hemen sonra sayarak büyük günahlar sınıfına dahil etmiştir.
  Yüce Allah buyuruyor:
  “Onlar ki; Allah’la beraber başka bir ilâha ibadet etmezler. Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı nefsi haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Kim de bunları yaparsa, günahının cezasına kavuşur. Kıyamet günü de azabı katmerlesin Ve bu azâb içerisinde hakîr olarak ebedî kalır.[95]
  Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, zinanın bazı zarar ve kötülüklerini sira-lama sadedinde şöyle buyurmuştur: znâdan sakının. Onda altı özellik vardır: Bunlardan üçü dünyada, üçü de ahîrettedir. Dünyadakiler şunlardır: Kişinin yüzündeki aydınlık ve güzellik gider, devamlı yoksulluk içinde olur, ömür kısalır. Âhirettekilerse şunlardır: Cenâb-ı Allah gazaplanir, hesap kötü sonuçlanır, cehennemde ebedî kalınır.” Bu hadîsi, Ebû Huzeyfe bin Yemân (r.a.) rivayet etmiştir.
  Yine Peygamber (s.a.s.) Efendimiz buyurmuşlar ki:
  “Kul, zina yaptığında imanı kendisinden çıkar. Başı üzerinde bir göl­ge gibi olur. (Zina fiili) kesildiğinde îmanı ona döner.[96] Zinadan ve zinaya yaklaştırıcı sebeplerden meneden daha bir çok hadîs-i şerîf vârid olmuştur.

  [93] Buharî, Mezalim, 30
  [94] İsrâ: 32
  [95] Furkan:68-69
  [96] Tirmizî, îman, Bab: 11

  Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı Abdurrahman Ceziri Mehmet Keskin

  islam, islami sohbet, dini sohbet, dini sohbetler, islami sohbetler, dini sohbet odaları, islami sohbet odaları

  Bir önceki yazımız olan Dua Etmenin Şekli Nasıldır başlıklı makalemizde dini sohbet, dua ederken ve duayı tamamlayınca hakkında bilgiler verilmektedir.

Yazar

Kalp midir insana sev diyen, Yoksa yalnızlık mıdır körükleyen, Sahi nedir sevmek;bi muma ateş olmakmı, Yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Şems-i Tebrizi
Önceki Yazı:Hayırlı Cumalar
Sonraki Yazı:Alimler İçkinin Zararlarını Şu Maddelerde Özetlemişlerdir

Benzer Yazılar

Yorumlar

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Dini Sohbet İslami Sohbet Dini Chat Dini Sohbet Odaları Bu tema Mehmet TÜRK tarafından düzenlenmistir. Hiçbir sekilde kopyalanamaz.